REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

MAREX.BIZ.PL

 

SPIS TREŚCI:

  1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  2. ZAMÓWIENIE
  3. PŁATNOŚĆ / DOSTAWA TOWARU
  4. ODSTĄPIENIE
  5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
  6. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  7. POSTANOWENIA KOŃCOWE

  

Serwis internetowy www.marex.biz.pl dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować. 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.Serwis internetowy dostępny pod adresem internetowym www.marex.biz.pl prowadzony jest przez spółkę MAREX Ryłko Spółka Jawna z siedzibą w Wadowicach (adres siedziby i adres do doręczeń: osiedle Łąki 18a , 34-100 Wadowice); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000189693; Sąd Rejonowy dla  Krakowa -Śródmieścia w Krakowie , XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; ; NIP: 551-20-93-510; REGON: 070938861; adres poczty elektronicznej: [email protected]

2. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
- Serwis internetowy marex.biz.pl -  Serwis Internetowy znajdujący się pod adresem www.marex.biz.pl,
- Zamawiający - osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która zawiera zamawia w serwisie internetowym www.marex.biz.pl. W przypadku osób fizycznych zamawiający może być wyłącznie osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
- Konsument - osoba fizyczna, która Zamawia w serwisie internetowym  www.marex.biz.pl w celu bezpośrednio nie związanym z jej działalnością zawodową lub gospodarczą, do której stosuje się w szczególności regulacje ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. poz. 827) - zwanej dalej Ustawą o prawach konsumenta.
- Regulamin - niniejszy regulamin,
-Towar - każda rzecz z zakresu akcesoriów meblowych, która jest prezentowana przez serwis internetowy  marex.biz.pl.

3. Serwis internetowy marex.biz.pl zajmuje się prezentacją akcesoriów meblowych. Kontakt ze serwisem marex.biz.pl jest możliwy przez adres e-mail: [email protected] bądź pod numerami telefonów: tel. +48 33 823-41-52, fax +48 33 873-35-69.

4. Regulamin określa między innymi prawa i obowiązki serwisu internetowego marex.biz.pl i Zamawiającego: zasady dotyczące rezerwowania towarów przy użyciu środków porozumiewania się na odległość między serwisem internetowym marex.biz.pl, a Zamawiającym, zasady postępowania reklamacyjnego oraz przetwarzania danych osobowych Zamawiających będących Konsumentami.

5. Informacje handlowe (ceny oraz opisy produktów) zamieszczone na stronie www.marex.biz.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, lecz są zaproszeniem do składania ofert. Zamawiający składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach serwisu internetowego marex.biz.pl, robi rezerwacje określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

6. Serwis internetowy marex.biz.pl gwarantuje, że sprzedawane towary mają legalne pochodzenie.

7. W celu złożenia zamówienia w serwisie internetowym marex.biz.pl, Zamawiający musi dysponować komputerem spełniającym następujące wymagania techniczne: obsługa jednej z przeglądarek - Firefox 3+; Opera 9+; Internet Explorer 7+; Gogle Chrome 3+, gdzie „+” oznacza wersję przeglądarki np. 3.0 i wyższą.

8. Złożenie zamówienia przez Zamawiającego w serwisie internetowym marex.biz.pl jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

2. ZAMÓWIENIE

1. Zamawiający zamierzający złożyć zamówienie w serwisie internetowym marex.biz.pl  wypełnia formularz rejestracji lub dokonuje jednorazowego zamówienia bez rejestracji. Prawidłowo wypełniony formularz zamówienia wymaga uzupełnienia wszystkich pól.

2. Po zakończonej rejestracji status konta Zamawiający zostanie zmieniony na „Aktywny”, co pozwoli na zalogowanie się do serwisu internetowego marex.biz.pl .

3. Kupujący składający zamówienie przechodzi przez jego wszystkie etapy i kończy naciskając przycisk „ZAMAWIAM”.

4. Złożenie zamówienia przez Zamawiającego, nie oznacza zawarcia umowy sprzedaży.  Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane. W przypadku niedostępności części lub wszystkich towarów objętych zamówieniem, serwis internetowy marex.biz.pl  skontaktuje się z klientem (listem e-mail, bądź telefonicznie) i poinformuje o dostępności pozostałych produktów objętych zamówieniem. Zamawiający zostanie poproszony o podjęcie decyzji dotyczącej dalszej realizacji zamówienia.

5. Jeżeli Zamawiający zdecyduje się na odbiór osobisty zamówionego towaru w serwisie internetowym marex.biz.pl, dokonuje on jedynie rezerwacji Towaru. Umowa sprzedaży między serwisem internetowym marex.biz.pl, a Zamawiającym zawierana jest przy odbiorze towaru w siedzibie serwisu internetowego marex.biz.pl.

6. Jeżeli w ciągu 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia, Zamawiający nie otrzyma wiadomości e-mail potwierdzającej zamówienie to zamówienie jest uważane za nieważne.

3. PŁATNOŚĆ / DOSTAWA TOWARU

1.  Wydanie towaru przez Serwis internetowy marex.biz.pl powinno nastąpić nie później niż 30 dni licząc od dnia złożenia zamówienia.

2. Za zamówiony towar Zamawiający płaci serwisowi internetowemu marex.biz.pl gotówką w kasie (gdy Zamawiający odbiera towar osobiście).

5. Cena towaru nie obejmuje kosztów dostawy.
Koszt dostawy realizowanej na terenie Polski jest uzależniony od wybranej przez Kupującego formy płatności oraz wagi przesyłki i wynosi:

a) Koszt za pomocą firmy kurierskiej:

Przelew/ pobranie do 30,00 kg – 28,90 PLN (w tym podatek VAT 23%)

Przelew/ pobranie do 350,00 kg – 159,90 PLN (w tym podatek VAT 23%).

b) Odbiór osobisty w siedzibie spółki MAREX Ryłko Spółka Jawna w Wadowicach jest bezpłatny.

4. ODSTĄPIENIE

1. Zamawiający będący Konsumentem, dokonujący zakupu na odległość, może - zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta w terminie 14 dni licząc od dnia objęcia zamówionego towaru w posiadanie, odstąpić od umowy bez podania przyczyny. W tym celu należy przesłać pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres: MAREX Ryłko Spółka Jawna, osiedle Łąki 18a lub [email protected] Odstępując od umowy, Kupujący może posłużyć się wzorem formularza stanowiącym załącznik nr 2 do Ustawy o prawach konsumenta lub formularzem zamieszczonym pod poniższym linkiem.

„Formularz odstąpienia od umowy” 

2. Zamawiający ma obowiązek zwrócić rzecz serwisowi internetowemu marex.biz.pl niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwrócony towar powinien pozostać w stanie niezmienionym. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru, w tym koszty odesłania, ponosi Zamawiający. Serwis internetowy marex.biz.pl nie zwraca Zamawiającemu kosztów wysyłki lub transportu.

3. Serwis internetowy marex.biz.pl niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od umowy, zwraca Zamawiającemu zapłaconą cenę towaru. Zwrot dokonywany jest na konto bankowe podane przez Zamawiającego lub w innej formie zaakceptowanej przez Zamawiającego, która nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Serwis internetowy marex.biz.pl może wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej przez Zamawiającego kwoty do czasu otrzymania towaru.

4. Po otrzymaniu przez serwis internetowy marex.biz.pl oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od umowy oraz zwróconego towaru, serwis internetowy marex.biz.pl niezwłocznie wysyła do Zamawiającego fakturę korygującą – dot. zwrotu towaru, której kopię Zamawiający obowiązany jest podpisać i odesłać na adres serwisu internetowy marex.biz.pl podany w pkt 1.

5. Prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa w niniejszym dziale nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta tj. w szczególności gdy:
a) przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b) przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

5. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

1. Serwis internetowy marex.biz.pl zobowiązuje się dostarczać towary bez wad. Uprawnienia Zamawiających będących Konsumentami związane z wadliwością lub niezgodnością Towaru z umową reguluje Kodeks cywilny. Niniejszy Regulamin w żadnym zakresie nie uchyla jego postanowień.

2. Reklamacje mogą być składane osobiście w siedzibie firmy bądź listownie na adres: MAREX Ryłko Spółka Jawna, os. Łąki 18a, 34-100 Wadowice lub [email protected]

3. Wadliwy towar powinien być należycie zapakowany wraz z wszelkimi dodatkami, które Zamawiający otrzymał przy dostawie.

4. W przypadku zgłoszenia reklamacji formą listowną, należy wydrukować i wypełnić formularz zgłoszenia reklamacji. Towar, formularz i dokument potwierdzający zakup należy wysłać na adres podany w pkt 1.

„Formularz zgłoszenia reklamacji” 

4. Reklamację z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za niezgodność towaru zakupionego przez Konsumenta rozpatrywane są w terminie do 14 dni. W przypadku odmowy uznania reklamacji Zamawiający zostanie poinformowany o tym listownie lub listem e-mail.

5. W przypadku odstąpienia od umowy lub reklamacji Zamawiający ponosi odpowiedzialność za należyte opakowanie i zabezpieczenie towaru do momentu odbioru przesyłki przez serwis internetowy marex.biz.pl, a także za zgubienie przesyłki.

6. Zamówiony towar który Zamawiający reklamuje lub odstępuje od umowy należy dostarczyć do siedziby serwisu internetowego marex.biz.pl na własny koszt.

7.Serwis internetowy marex.biz.pl nie będzie przyjmował żadnych paczek wysłanych na adres siedziby za pobraniem.

6. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Serwis internetowy marex.biz.pl przetwarza informacje dotyczących Zamawiającego, w tym mające charakter danych osobowych. Przetwarzanie następuje zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) oraz w zakresie w jakim ma to zastosowanie, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz. 1422).

2. Dane osobowe Zamawiających wykorzystywane są tylko i wyłącznie przez serwis internetowy marex.biz.pl, do realizacji zamówień, ewidencji sprzedaży i kontaktu z Zamawiającym w celu potwierdzenia zamówienia. Pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego, jego dane osobowe są wykorzystywane również w celu informowania o promocjach i nowościach oferowanych przez serwis internetowy marex.biz.pl.

3. Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, zmiany ich lub zażądania usunięcia z bazy danych serwisu internetowego marex.biz.pl.

7. POSTANOWENIA KOŃCOWE

1.W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego i innych ustaw, w tym przede wszystkim Ustawy o prawach konsumenta.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych między serwisem internetowym marex.biz.pl, a Zamawiającym, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu Postępowania Cywilnego.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy serwisem internetowym marex.biz.pl, a Zamawiającym, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę serwisu internetowego marex.biz.pl.

4. Serwis internetowy marex.biz.pl zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r. i dotyczy umów zawartych od tej daty.